SOSP

Dokumenty 2018

Vyberte rok z ktorého si prajete prezerať dokumenty:

rok 2018


 

Číslo zmluvy SOŠP Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou SOŠP uzatvorila zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby - podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa  IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
12018 Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s prevádzkou počítačov  Linda, s.r.o.,  47399937 Závodská cesta 4, 010 01 Žilina činnosti súvisiace         s prevádzkou počítačov   doba určitá                do 31.12.2018 5.1.2018    
22018 Nájomná zmluva č. 26/2018/A Mesto Žilina prostredníctvom správcu Základná škola s materskou školou - telocvičňa 37812882 Do Stošky 8,                 010 04 Žilina prenájom telocvične    doba určitá                do 30.4.2018 15.01.2018    
32018 Zmluva o prevode správy majetku ŽSK Stredná odborná škola polytechnická 491942 Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš prevod správy majetku odplatne 320,16   18.01.2018    
42018 Rámcová kúpna zmluva Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. -  ŠEVT 31331131 Plynárenská 6,             821 09 Bratislava dodávka tlačív    doba neurčitá 08.02.2018    
52018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 Garbiarska 5, 040 01 Košice zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 42,- €/mesačne doba určitá                  do 10.4.2019  10.04.2018    
62018 Zmluva o o poskytnutí grantu Projekt v rámci programu ERASMUS+číslo zmluvy - 2018-1-SK01-KA102-046196 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 30778867 Križkova 9,811 04 Bratislava poskytnutie grantu na projekt Podnikáme za hranicami 16 884,- € doba určitáod 01.06.2018do 31.05.2019 16.6.2018          
72018 Zmluva o spolupráci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Vysoká 32, 811 06 Bratislava  vydávanie PU a PŽ   doba neurčitá            
82018 Dodatok číslo 1 k zmluve o spolupráci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Vysoká 32, 811 06 Bratislava  vydávanie PU a PŽ podľa Zmluvy o spolupráci   doba neurčitá 22.06.2018          
92018 Dodatok číslo 2 k zmluve o spolupráci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Vysoká 32, 811 06 Bratislava  vydávanie PU a PŽ podľa Zmluvy o spolupráci   doba neurčitá 22.06.2018          
102018 Zmluva o spolupráci TransData, s. r. o. 35741236 M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina preukaz žiaka - bezkontaktná čipová karta   doba neurčitá 26.06.2018          

Zverejňovanie SysCom