Číslo zmluvy SOŠP Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou SOŠP uzatvorila zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby - podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa  IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
12015 Zmluva o výpožičke "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bellova 54/a, 837 63 Bratislava vypožičanie zariadenia odbornej učebne 1421,04 doba trvania Zmluvy o spolupráci 29.1.2015
22015 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o posk. služieb LIVONEC, s.r.o. 31730671 Tulská 33, 010 08 Žilina zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby    doba trvania Mandátnej zmluvy 26.3.2015 1.4.2015
32015 Zmluva o prenájme nehnuteľného majetku formou výpožičky Obchodná akadémia 162124 Veľká okružná 32, 011 57 Žilina prenájom nehn. majetku - bufet     doba určitá do 30.6.2016 18.5.2013 1.9.2015
42015 Nájomná zmluva č. 06/2015 Stredná priemyselná škola stavebná 161691 Veľká okružná 25, 010 01 Žilina prenájom nehn. majetku - bufet     doba určitá do 30.6.2016 28.8.2015 1.9.2015
52015 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.  ZPS 2/2011 Martin Ďurajka, V. M. Plus 43994881 Fraňa Mráza č. 10, 010 01 Žilina  upratovacie práce 727,25 € doba neurčitá 31.8.2015 1.9.2015
62015 Kúpna zmluva GREAT TIMES s. r. o. 48142191 Miestneho priemyslu 1179,       029 01 Námestovo dodávka potravinárskeho tovaru do odborných učební    doba neurčitá 19.10.2015 19.10.2015
72015 Zmluva o poskytovaní stravovania - žiaci Základná škola s materskou školou - školská jedáleň 37812882 Do Stošky 8,                 010 04 Žilina poskytovanie stravovania pre žiakov SOŠP na Hollého 66, Žilina    doba určitá do 30.6.2016 2.11.2015 2.11.2015
82015 Nájomná zmlva č. 156/2015/A Mesto Žilina prostredníctvom správcu Základná škola s materskou školou - telocvičňa 37812882 Do Stošky 8,                 010 04 Žilina prenájom telocvične  670,- € doba určitá do 18.12.2015 21.9.2015