SOSP

Koordinátori

 Školský rok 2018/2019

Koordinátor environmentálnej výchovy: plán

Koordinátor protidrogovej prevencie a sociálno-patologických javov: plán, Smernica MŠ SR o šikanovaní TU

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: plán

Koordinátor pre oblasť  finančného vzdelávania: plán