SOSP

Koordinátori

Školský rok 2022/2023

Plán práce koordinátora sociálno-patologických javov: plán

Plán práce koordinátora pre výchovné a kariérové poradenstvo: plán

Koordinátor environmentálnej výchovy: plán

Koordinátor pre oblasť  finančného vzdelávania: plán 

 

Koordinátor protidrogovej prevencie a sociálno-patologických javov: plán, Smernica MŠ SR o šikanovaní TU

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: plán