SOSP

Koordinátori

Školský rok 2023/2024

Plán práce koordinátora sociálno-patologických javov: plán  Smernica MŠ SR o šikanovaní TU

Koordinátor environmentálnej výchovy: plán

Koordinátor pre oblasť  finančného vzdelávania: plán  

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: plán