SOSP

Dokumenty 2019

 

Vyberte rok z ktorého si prajete prezerať dokumenty:

rok 2019


 

Číslo zmluvy SOŠP Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou SOŠP uzatvorila zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby - podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa  IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
 012019 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č.: 1/2019  MEDCENTRUM, s. r. o. 36418081 J. Milca 33, 010 01 Žilina poskytovanie pracovnej zdravotnej služby          
022019  Zmluva o nájme nebytových priestorov  Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT,             s. r. o.  46723994  Nanterská 8399/29, 010 08  Žilina  prenájom telocvične   10 €/hodina         
 032019 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb  TEPKO&TEPKA, s. r. o.  51401941  M.R.Štefánika 34,      010 01 Žilina upratovacie služby  950 €        
042019 Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s prevádzkou počítačov  Linda, s. r. o.  47399937 Závodská cesta 4,       010 01 Žilina zabezpečenie činností súvisiacich s prevádzkou počítačov 10 €/hodina         
052019
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu: 200-2000 Ministerstvo vnútra SR v zastúpení KR PZ v Žiline, oddelenie ochrany objektov 151866 Pribinova 2, 812 72 Bratislava poskytovanie služby technickej ochrany objektu  16,59€/mesačne        
062019   Zamestnávateľská zmluva  Stabilita, d.d.s., a. s.  36718556  Bačíkova 5, 040 01 Košice  úprava práv a povinností zmluvných strán pri výkone doplnk.dôchodkového sporenia  0 - 2 % zo mzdy účastníka        
072019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2018Z12700 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 Garbiarska 5, 040 01 Košice zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb          
082019  Zmluva č. 02/DV/2019 o duálnom vzdelávaní  TESCO STORES SR, a. s.  31321828  Kamenné námestie 1/A, 815 68 Bratislava  poskytovanie praktického vyučovania žiakom          
092019  Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb  TEPKO&TEPKA, s. r. o.  51401941  M.R.Štefánika 34,      010 01 Žilina upratovacie služby   950        
102019   Zmluva o poskytnutí stravovania  Gymnázium sv. Františka z Assisi  30222052  J. M. Hurbana 44, 010 01  Žilina  poskytnutie stravovania žiakom          
112019  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z290/2019  Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT,             s. r. o.  46723994  Nanterská 8399/29, 010 08  Žilina  prenájom telocvične   10 €/hodina         
122019   Servisná zmluva č. 001/2019  Mima Servis s.r.o.  52448592  Kostolná 51/23, 015 01 Rajec  pravidelná kontrola tlaku vykurovacieho média  240 €        
132019  Zmluva č. 20192937  Stredslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  36672297 Bȏrická cesta 1960, 010 57 Žilina  dodávka vody z verejného vodovodu a odovzdaní odpadových vȏd verejnou kanalizáciou           
                     

Zverejňovanie SysCom