SOSP

Žiacka školská rada

Plán práce školského parlament TU

Žiacka školská rada plán ŽŠR TU

Zoznam žiakov pracujúcich v ŽŠR TU