SOSP

ITMS o projekte

O projekte

Názov projektu:
„Rozvoj myslenia prostredníctvom digitalizácie – cesta k úspešnej kariére“
Trvanie projektu
08/2020 – 09/2022
Tento projekt je podporovaný z ESF z operačného programu "Ľudské zdroje"
ITMS2014+ 312011AGD7