SOSP

História školy

Žilina kvôli výhodnej geografickej polohe získala výhody dopravného a obchodného centra. Už v stredoveku vznikli priaznivé podmienky na rozvoj remesiel a obchodu. Po vybudovaní železnice prakticky do všetkých kútov Slovenska i Európy sem prúdili obchodníci aj z iných krajín. Dnešná Žilina je mestom obchodu, kde môžu absolventi školy uplatniť svoje vedomosti a zručnosti rovnako v obchode vo svojej tradičnej podobe, tak ako ho poznali naši predkovia – jarmočný predaj v rámci Staromestských slávností, vianočných trhov, ako aj v množstve malých i väčších obchodíkov v historickom centre mesta či v stále hustejšej sieti super a hypermarketov.

 1.9.1984 zriadilo Generálne riaditeľstvo ZDROJ Bratislava komplexné Stredné odborné učilište obchodné v Žiline, ktoré zabezpečovalo prípravu žiakov v 3-ročných učebných odboroch predavač so zameraním na potravinársky tovar, na textil a odievanie, na obuv a koženú galantériu.

 V školskom roku 1984/85 bolo otvorených 41 tried (19 tried SOU a 22 tried SŠP Stredná škola pre pracujúcich).

 V školskom roku 1986/87 k pôvodným trom zameraniam v učebnom odbore predavač pribudli ďalšie 2 zamerania, a to domáce potreby a drobný tovar.

 V školskom roku 1989/90 bol otvorený nový študijný odbor s maturitou obchodný pracovník so zameraním na potravinársky tovar.

 Od školského roku 1992/93 sa rozšírili študijné možnosti na SOU obchodnom o nový učebný odbor, a to aranžér. V 1. ročníku učebného odboru predavač sa otvorili 4 triedy v experimentálnej stupňovitej príprave a 1 trieda so zameraním na rozličný tovar. V tomto školskom roku boli prví maturanti v odbore obchodný pracovník.

 V školskom roku 1994/95 sa v študijnom odbore obchodný pracovník otvorili okrem 2 tried so zameraním na potravinársky tovar aj 2 triedy so zameraním na odievanie. V tomto školskom roku sa pre žiakov 4. ročníka prvýkrát zabezpečil v spolupráci s Metodickým centrom v Banskej Bystrici tzv. „Hospodársky týždeň“, počas ktorého si žiaci overili fungovanie podniku od jeho vzniku až po ukončenie činnosti.

 6.9.1994 v priestoroch SOU obchodného začali žiaci spolu s majsterkou odborného výcviku prevádzkovať odbornú učebňu - bufet .

 Od školského roku 1996/97 pribudli 2 nové učebné odbory cukrár a pekár.

 Od školského roku 1997/98 mohli žiaci učebného odboru predavač pokračovať v nadstavbovom štúdiu v novom odbore podnikanie v remeslách a službách.

 V školskom roku 1999/2000 bol zaradený nový študijný odbor potravinárska výroba v nadstavbovom štúdiu pre absolventov učebných odborov pekár, cukrár.

 V školskom roku 2000/2001 sme v zrekonštruovanej budove pracoviska praktického vyučovania na Hollého ulici otvorili odbornú učebňu pod názvom „DÚHA“

 V školskom roku 2003/2004 sme otvorili nový 4 – ročný študijný odbor pracovník marketingu.

 Od 1.9.2004 škola dostala súhlas od MŠ SR na zaradenie do siete 4– ročný študijný odbor kníhkupec.

 Od 1.9.2011 škola dostala súhlas od MŠ VVaŠ SR na zaradenie do siete 3-ročného učebného odboru viazač – aranžér kvetín

 1.9.2007 vznikol nový právny subjekt Škola podnikania, ktorý sa od 3.9.2007 združil so Stredným odborným učilišťom obchodným a vznikla nová škola pod názvom : Združená stredná škola

 1.9.2008 – v zmysle zákona č. 245/2008 škola zmenila názov : Stredná odborná škola

 1.1.2009 – v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 282/02009 o stredných školách škola zmenila názov na : Stredná odborná škola podnikania

Za svojej existencie boli zriaďovateľmi školy:

1.9.1984 - 31.12.1988 Zdroj Banská Bystrica
1.1.1989 - 31.12.1990 Inštitút výchovy a vzdelávania pracovníkov obchodu Nitra
1.1.1991 – 31.8.1993 Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SR
1.7.1993 - 30.6.2001 Ministerstvo hospodárstva SR

1.7.2001 - 30.6.2002 Krajský úrad Žilina

1.7.2002 - trvá Žilinský samosprávny kraj

 

Riaditelia:

  1. 1984 - 1990 Veronika Ivanová
  2. 1990 - 1992 Jozef Javorek
  3. 1992 - 1998 Eva Kozíková
  4. 1999 - 2023 Alena Chupáčová 
  5. 2023            Mária Patylová

 

 

                                                                                                      tlač História školy

foto1.jpgfoto10.jpgfoto11.jpgfoto12.jpgfoto13.jpgfoto14.jpgfoto15.jpgfoto16.jpgfoto17.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto5.jpgfoto6.jpgfoto7.jpgfoto8.jpgfoto9.jpgic20.jpgic21.jpgic22.jpgic23.jpgic24.jpgic25.jpgic26.jpgic27.jpgic28.jpgic29.jpgsospza-GIF.gif