SOSP

Podnikanie, obchod, marketing1

 

 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 010 01  Žilina

Názov školského vzdelávacieho programu

Podnikanie, obchod a marketing

Kód a názov ŠVP

63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6341 M  škola podnikania

6405 K  pracovník marketingu

6403 L  podnikanie v remeslách a službách

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky – 6341 M, 6405 K

2 roky – 6403 L

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

štátny jazyk

Druh školy

štátna

Dátum schválenia ŠkVP

30.08. 2013    

Miesto vydania

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Platnosť školského vzdelávacieho programu

01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom