SOSP

Obchod a služby1

 

 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 010 01  Žilina

Názov školského vzdelávacieho programu

Obchod a služby

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6451 H  aranžér

6460 H  predavač

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka..ô štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

štátny jazyk

Druh školy

štátna

Dátum schválenia ŠkVP

30.08. 2013    

Miesto vydania

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Platnosť školského vzdelávacieho programu

01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom