SOSP

Remeslá v potravinárstve1

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 010 01  Žilina

Názov školského vzdelávacieho programu

Remeslá v potravinárstve

Kód a názov ŠVP

29 Potravinárstvo

Kód a názov študijného odboru

2964 H  cukrár

2955 H mäsiar, lahôdkar

2962 H pekár ( od 1.9.2015)

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

štátny jazyk

Druh školy

štátna

Dátum schválenia ŠkVP

30.08. 2013    

Miesto vydania

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Platnosť školského vzdelávacieho programu

01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom