SOSP

Skladový operátor v logistike1

Skladový operátor v logistike

Skladový operátor 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 010 01  Žilina

Názov školského vzdelávacieho programu

Skladový operátor v logistike

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6481 H  skladový operátor

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

štátny jazyk

Druh školy

štátna

Dátum schválenia ŠkVP

28.08. 2014   

Miesto vydania

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Platnosť školského vzdelávacieho programu

01. september 2014 začínajúc prvým ročníkom