SOSP

Články

Dokumenty 2020

Vyberte rok z ktorého si prajete prezerať dokumenty:

rok 2020


 

Číslo zmluvy SOŠP Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou SOŠP uzatvorila zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby - podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa  IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
 012020 Zmluva o nájme č.01/2020 Spojená škola internátna 36142131 Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina nájom nebytových priestorov za účelom výchovno-vzdelávacej činnosti - odborný výcvik          
022020 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku  Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina v zmysle bodu 2. Predmet zmluvy -dodávka elektriny do odberného miesta dodávateľa          
 032020  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.Z009/2020  Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o.  46723994  Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina V zmysle Článku II. Predmet zmluvy - miestnosť telocvične A,B za účelom vykonávania športovej činnosti nájomné -10,00 €/1 hodina, náklady na dodávku elektrickej energie, tepla a teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, odvoz odpadu a upratovanie 6,00 €/mesiac        
042020   Dodatok č.2 k zmluve č.ZO/2018Z12700 o zabezpečení výkonu činností zodpovednej osoby  osobnyudaj.sk, s.r.o.  50528041  DUETT Business Resindence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice-mestská časť Staré Mesto 040 01  Zabezbečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa  - predĺženie doby určitej na 24 mesiacov          
 052020                    
062020                     

 

 

Zverejňovanie SysCom