SOSP

Články

Dokumenty 2017

Vyberte rok z ktorého si prajete prezerať dokumenty:

Zmluvy - rok 2017


  

Číslo zmluvy SOŠP Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou SOŠP uzatvorila zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby - podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa  IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
12017 Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s prevádzkou počítačov  Linda, s.r.o.,  47399937 Závodská cesta 4, 010 01 Žilina činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov   doba určitá do 31.12.2017 05.01.2017 01.01.2017  
22017 Nájomná zmluva č. 119/2017/A Mesto Žilina prostredníctvom správcu Základná škola s materskou školou - telocvičňa 37812882 Do Stošky 8,                 010 04 Žilina prenájom telocvične 100,- € doba určitá do 15.4.2017 06.02.2017 01.02.2017  
32017 Zmluva č. 4/2017/DV o duálnom vzdelávaní Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava  duálne vzdelávanie   doba určitá do 30.6.2021 07.03.2017    
42017 Zmluva č. 02/2017/DV o duálnom vzdelávaní DEICHMANN-OBUV SK, s.r.o.  35898933 ul. Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Sreda duálne vzdelávanie   doba určitá do 30.6.2021 28.03.2017    
52017 Zmluva č. 8/2017/DV o duálnom vzdelávaní dm drogerie markt, s.r.o.  31393781 Na pántoch 18, 831 06 Bratislava  duálne vzdelávanie   doba určitá do 30.6.2021 31.03.2017    
62017 Zmluva o duálnom vzdelávaní č. 5/2017/DV Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava  duálne vzdelávanie   doba určitá do 30.6.2021 31.03.2017  
72017 Zmluva č. 01/2017/DV o duálnom vzdelávaní BILLA, s.r.o.  31347037 Bajkalská 19/A,      821 02 Bratislava duálne vzdelávanie   doba určitá                do 30.6.2021 31.03.2017    
82017 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov  číslo: 2017_MPC_EGO_299 Metodicko-pedagogické centrum 164348 Ševčenkova 11,           850 05 Bratislava  prevod didaktických prostriedkov na výučbu ANJ     04.05.2017    
92017 Zmluva o o poskytnutí grantu Projekt v rámci programu ERASMUS+   číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA102-034987 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 30778867 Križkova 9,                    811 04 Bratislava  poskytnutie grantu na projekt Zlepšovanie odborných zručností v zahraničí 26 508,- € doba určitá                  od 01.09.2017           do 30.09.2018 29.06.2017    
102017 Nájomná zmluva č. 348/2017/A Mesto Žilina prostredníctvom správcu Základná škola s materskou školou - telocvičňa 37812882 Do Stošky 8,                 010 04 Žilina prenájom telocvične    doba určitá                do 31.12.2017 06.09.2017    
112017 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.  ZPS 2/2011 Martin Ďurajka, V. M. Plus 43994881 Fraňa Mráza č. 10, 010 01 Žilina  upratovacie práce   doba určitá 31.10.2017 01.11.2017        
122017 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 ceny za dodávku plynu na rok 2018   doba určitá od 1.1.2018 do 31.12.2018 20.11.2017    
132017 Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny  SSE Stredoslovenská energetika, a. s.  36403008 Pri Rajčianke 8591/4B,                     010 47 Žilina ceny za dodávku elektriny na rok 2018   doba určitá od 1.1.2018 do 31.12.2018 04.12.2017    

 

Zverejňovanie SysCom